1. Bevezetés
  Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá beérkezett
  személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes
  adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
  adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
  2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja,
  felhasználja.
  Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap
  látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a
  személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint
  Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
  Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az
  adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve
  az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.
  A jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.parmalat.hu weboldalon a látogatók által
  önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok
  tárolására és kezelésére vonatkozik.
  A Lactalis Hungária Kft. (a továbbiakban Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára
  nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal
  arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
  Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 2. Az adatkezelő megnevezése
  Az adatok kezelését a Lactalis Hungária Kft. végzi.
  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  Székhely és levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 182.
  Cégjegyzékszám: Cg.01-09-877110
  Adószám: 13861685241
  E-mail cím: info@parmalat.hu
 3. Az adatfeldolgozó megnevezése
  Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes
  technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak
  Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.
  Az adatok feldolgozását a
  eClick Apps Kft.
  Székhely: 2161 Csomád, Veresbeshegy utca 11.
  Adószám: 23884137-2-13
  Cégjegyzékszám: 13 09 177492
  E-mail: info@eclick.hu
  Tevékenység: honlap fejlesztés és tárhelyszolgáltató
  Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak
  megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és
  csak az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használják fel.
 4. Adatkezelesi esetek
  4.1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel
  A Felhasználó kérdéseivel észrevételeivel az Adatkezelőhöz fordulhat
  az info@parmalat.hu email címre küldött üzenettel.
  Kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvétel során megadott adatok, kapcsolatfelvételi
  platformtól függően vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó
  által megadott egyéb (nem kötelező) adat.
  Emailben történő kapcsolatfelvétel esetén az Adatkezelő ez esetben azokat az
  adatokat kezeli, amit a Felhasználó megadott a kapcsolatfelvétel során. Ez
  rendszerint a Felhasználó neve és email címe, illetve minden olyan adat, amit a
  Felhasználó önként megadott az emailben az Adatkezelő részére.
  Adatkezelés célja:
  ha a Felhasználónak a honlappal, az Adatkezelő szolgáltatásával, termékével
  kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a honlap felületén
  elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő
  és a Felhasználó közötti kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel lehetővé tételét
  szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.
  Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a
  Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: adatbázis kezelő partner.
  Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett.
  Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ügyféllevelezésen
  keresztüli kapcsolattartás elmaradása.
  Adatkezelés ideje: megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes
  megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha Felhasználó
  nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy
  Adatkezelő az email beérkezését követő 2 évig kezeli, ezt követően törli
  rendszeréből.
  4.2. Panasz ügyintézés
  Kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételi platformtól függően vezetéknév és
  keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó által benyújtott panasz.
  Adatkezelés célja: ha az Adatkezelő a nyújtott szolgáltatással összefüggésben a
  Felhasználó panaszát kezeli, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is
  megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelően panasz
  ügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti
  kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a felmerült panasszal összefüggésben.
  Adatkezelés ideje: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben
  meghatározott szabályok értelmében Adatkezelő a panaszt 3 évig köteles megőrizni.
  Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a
  fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.
  Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználótól felvett.
  A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: adatbázis kezelő partner.
  Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: panasz
  intézésének elmaradása, hiszen személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő
  nem tudja a Felhasználóval az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a
  problémát orvosolni.
  4.3. Egyéb célú adatkezelés
  4.3.1. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú
  adatkezelés)
  4.3.1.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai
  Adatkezelés célja, kezelt adatok köre: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a
  Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes
  esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs
  rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem
  kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
  Adatkezelés célja a Honlap működésének ellenőrzése, a személyre szabott
  kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.
  Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval
  nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
  Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználó számítógépe
  egyértelműen azonosíthatók. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum,
  időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak.
  Kezelt adatok köre: dátum, időpont, Felhasználó számítógépének IP címe és a
  meglátogatott oldal címe.
  Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.
  Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  4.3.2. Cookie-k kezelése
  Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
  adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
  Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
  lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
  kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 • Átmeneti (session) cookie:
  Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban
  és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap
  egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
  Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot.
  Adatkezelés ideje: Honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően
  automatikusan törlődik.
 • Állandó (persistent) cookie:
  Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói
  élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb
  ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ,
  hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
  Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot.
  Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző
  cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes
  böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap
 • Biztonsági cookiek: nem rögzít személyes adatot.
  4.3.3. Külső szolgáltatók adatkezelése
  A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső
  szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül
  Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e
  hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás,
  Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat
  képesek gyűjteni.
  A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső
  szolgáltató szervere szolgálja ki.
  Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt
  adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
  A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan
  harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak
  kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is
  elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy
  hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a
  Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet
  küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által
  meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés
  tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
  A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó
  számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.
  Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő
  szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a
  korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
  Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken
  jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják,
  hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez
  alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználó (azaz
  remarketing tevékenységet folytatnak).
 • Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
  Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
  független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere
  segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud
  részletes felvilágosítást nyújtani.
  A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google
  Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a
  Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik)
  anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználó beazonosítása
  nehézkes, azonban az nem zárható ki.
  A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google
  szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az
  Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók
  holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának
  gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a
  Adatkezelő felé.
  Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált
  adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének
  beazonosítása nem lehetséges.
  Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a
  következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
  A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi
  linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.
 • Facebook
  Adatkezelő a honlapon a Facebook által működtetett Facebook közösségi hálózat
  közösségi beépü-lő moduljait (plugins) használja.
  Ha a Felhasználó a honlap egy olyan oldalához fér hozzá, amely egy ilyen beépülő
  modult tartalmaz, akkor böngészője közvetlen csatlakozást hoz létre a Facebook
  szervereivel. A Facebook a beépülő modul tartalmát közvetlenül átadja a
  Felhasználó böngészőjének és integrálja azt az oldalba. Az ilyen integrálás lehetővé
  teszi a Facebook számára azt, hogy megkapja az információt, miszerint a
  Felhasználó böngészője hozzáfért a honlap megfelelő oldalához, még akkor is, ha a
  Felhasználónak nincs profilja a Facebook-on, vagy ha az adott pillanatban nem is
  volt bejelentkezve a Facebookba.
  Kérjük, tanulmányozza a Facebook alábbi linken található feljegyzéseit az adatok
  Facebook által történő összegyűjtésének céljáról, illetve ennek mértékéről, valamint
  arról, hogy ilyen tekintetben milyen jogai vannak, továbbá, hogy melyek azok a
  lehetséges beállítások, amelyekkel megvédheti saját privát szféráját:
  https://www.facebook.com/policy.php. A Facebook beépülő moduljairól, és ezek
  megjelenéséről itt találhat áttekintést: https://developers.facebook.com/docs/plugins
  Ha nem szeretné, hogy a Facebook közvetlenül társítsa a honlapon keresztül gyűjtött
  adatokat Facebook profiljával, akkor a honlap meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie
  a Facebookból. Ha bővítményeket, pl. „Facebook blokkoló”-t használ böngészőjéhez,
  akkor teljes körűen megakadá-lyozhatja azt, hogy a Facebook beépülő modulok
  letöltődjenek.
 • Instagram Social Pluginok
  A honlapon az Instagram által működtetett Instagram beépülő közösségi moduljai
  („Pluginok“) is használatban vannak. Ezeket a modulokat Instagram-Logo jelöli
  például „Instagram Kamera“ jelölés formájában.
  Ha a Felhasználó rákattint az Instagram-Logo-ra, úgy közvetlenül a honlap instagram
  oldalát keresi fel és böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az Instagram
  szervereivel. A plugin tartalmát az Instagram közvetlenül a látogató böngészőjére
  küldi el, a honlapba ágyazva. Ezáltal az Instagram információt kap arról, hogy a
  böngésző felkereste a honlap vonatkozó oldalát, abban az esetben is, ha nem
  rendelkezik Instagram-profillal vagy éppen nem jelentkezett be az Instagramra.
  Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint az adatok Instagram általi további
  feldolgozására és felhasználására vonatkozó adatvédelmi szabályok az Instagram
  adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:
  https://help.instagram.com/155833707900388/.
  Sütik törlése
  A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja
  böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők
  Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások
  menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
  A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan
  harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak
  kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is
  elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy
  hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a
  Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet
  küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által
  meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés
  tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 1. Adatbiztonság
  Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok
  biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a
  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
  vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
  Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési
  intézkedésekkel gondoskodik.
  A honlap számítástechnikai rendszere az adatfeldolgozó Arteries Studio Kft.
  szerverein találhatók meg.
  Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
  alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
  adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
  jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
  pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
  rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
  5.1. Biztonsági mentések kezelésének rendje
  Adatkezelő az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos feladatai körében
  gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
  intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok
  elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).
  Ennek megfelelően Adatkezelő – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének
  megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának
  adataiból rendszeresen, külön adathordozóra mentést készít.
  A biztonsági mentések tárolásának időtartama: napi mentések esetében 7 nap, havi
  mentések 6 hónap.
  A biztonsági mentések törlésére előző mentés automatikus felülírásával kerül sor.
  A biztonsági mentéshez való hozzáférés: a biztonsági mentésekhez való hozzáférés
  korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek
  hozzá. A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer
  megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, a mindenkori vezető
  tisztségviselő jóváhagyásával.
 1. Adattovábbítás
  A személyes adatokhoz elsősorban az Adatkezelő és Adatkezelő által megbízott
  adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladatai ellátása érdekében. Ezen kívül a
  Felhasználó személyes adatai az alábbi esetben kerülnek továbbításra más
  adatkezelő részére.
  Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
  hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi
  és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
  szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
  bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
  Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
  körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  A Felhasználó által megadott adatok egyéb célból történő továbbítására nem kerül sor.
 2. Felhasználót megillető jogok
  8.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
  A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait
  és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy
  Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes
  adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre
  irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő
  részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus
  formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem
  írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén
  telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.
  A Felhasználó a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
  kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:
 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a
  kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek
  továbbításra a későbbiekben, mikor, milyen jogszabály alapján.
 • adatforrás megjelölése.
  Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, az a Felhasználó azonosításával jár
  együtt, valamint a Felhasználóval szükségszerűen kommunikálnia kell Adatkezelőnek.
  Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az
  azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel Adatkezelő az
  adott Felhasználóról), valamint Adatkezelő e-mail fiókjában elérhetőek lesznek a
  Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a
  panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
  Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja
  meg a Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, hanem
  papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad az általa
  kezelt személyes adatok vonatkozásában.
  Adatkezelő a személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja a
  Felhasználó részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az
  adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a
  Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat e-mailben,
  széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Felhasználó
  rendelkezésére Adatkezelő.
  Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt
  adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint
  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését,
  kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.
  7.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
  Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti
  Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében
  személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok
  kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden
  olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot
  közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
  igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.
  7.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
  Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének
  korlátozását, ha a
 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
  arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő
  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és
  ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
  céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő
  jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival
  szemben.
  Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó
  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
  vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni.
  Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az
  adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  7.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
  Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett
  Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok
  valamelyike fennáll:
  i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
  Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  ii) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
  az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az
  adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
  iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen
  üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a
  profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
  v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
  vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált,
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
  kapcsolatosan került sor.
  Ha Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről mint
  Felhasználóról kezelt személyes adatot és bármely fent megjelölt okból törölni volt
  köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
  Adatkezelő megtesz minden olyan tőle észszerűen elvárható lépést – ideértve
  technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
  más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató
  linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  Főszabályként azonban Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait nem hozza
  nyilvánosságra.
  Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés
  szükséges
  i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
  gyakorlása céljából;
  ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
  vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása
  lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
  vagy
  iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  7.5. Adathordozhatósághoz való jog
  Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges vagy az adatkezelés
  a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, a Felhasználónak joga van arra, hogy
  kérje, hogy a Felhasználó által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg
  értelmezhető formában megkapja. Az adatokat a Felhasználó xml, JSON vagy csv
  formátumban bocsátja Adatkezelő a Felhasználó rendelkezésére, ha pedig
  technikailag megvalósítható, akkor a Felhasználó kérheti, hogy az adatokat az
  előzőekben megjelölt valamely formában más adatkezelő számára továbbítsa
  Adatkezelő.
  Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a
  továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó
  által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző
  szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra
  korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl.
  statisztika stb.)
  Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél
  feliratkozás során) személyes adatokat:
 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.
  Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy
  postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy
  Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni
  e jogával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti,
  melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár
  automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó
  e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.
  7.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
  A Felhasználó az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai
  kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
  Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes
  adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
  okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és
  szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán,
  hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az
  ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Felhasználót.
  Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a Felhasználó
  személyes adatait az Adatkezelő törli rendszeréből.
  Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a
  hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.
  7.7. Az elhunyt Felhasználót megillető jogok más által történő érvényesítése
  A Felhasználó halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint
  a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához,
  adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési
  rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt,
  az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
  Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett
  nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.
  Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető
  és előző bekezdésben meghatározott jogokat a Felhasználó Polgári Törvénykönyv
  szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti a Felhasználó halálát követő öt éven belül
  (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti
  jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).
  Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli
  rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
  mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni
  köteles:
 • az elhunyt Felhasználó halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal
  vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli
  hozzátartozói minőségét – közokirattal.
  Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az
  Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az
  elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
  Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett
  intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.
  7.8. Kérelem teljesítésének határideje
  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 7. pont szerinti
  bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót
  a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
  és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez
  esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől
  számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus
  úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg,
  kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt
  nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az
  ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű
  díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek
  bizonyítása Adatkezelőt terheli.
  Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő
  elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
  helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
  személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul
  nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
  címzettekről.
  7.9. Kártérítés és sérelemdíj
  Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy
  nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az
  adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
  tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a
  jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
  kötelezettségeket vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta,
  vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a
  felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon
  nem terheli felelősség.
 1. Jogérvényesítési lehetőségek
  Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben
  gyakorolhatja.
  Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs
  abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme
  egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre
  figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel
  vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha
  Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy
  kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának
  megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
  Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.
  törvény) alapján
  a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk
  Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) fordulhat vagy
  b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Felhasználó választása szerint – a
  lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és
  elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
  http://birosag.hu/torvenyszekek)
 2. Adatvédelmi incidensek kezelése
  Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
  más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
  jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel
  kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint
  Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
  incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az
  incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.
  Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a
  természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem
  nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti
  hatóságot az adatvédelmi incidensről.
 3. Egyéb rendelkezések
  Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók
  honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A
  módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval
  szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik.
  Amennyiben a Felhasználó a kapcsolatfelvétel során harmadik fél adatait adta meg,
  vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult a
  Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
  Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
  megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó eszemélyes adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott
  személyes adatok saját adatai.
  Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2022. szeptember 22.